×

store country

Australia flag Australia België (Nederlands) flag België (Nederlands) Belgique (Français) flag Belgique (Français) Brasil (Português) flag Brasil (Português) Canada (English) flag Canada (English) Canada (Français) flag Canada (Français) Channel Islands flag Channel Islands China flag China Danmark flag Danmark Deutschland flag Deutschland España flag España France flag France Ireland flag Ireland Italia flag Italia Japan flag Japan Nederland flag Nederland New Zealand flag New Zealand Norge flag Norge Österreich flag Österreich Poland flag Poland Portugal flag Portugal Rest of Europe flag Rest of Europe Schweiz (Deutsch) flag Schweiz (Deutsch) South Africa flag South Africa Suisse (Français) flag Suisse (Français) Suomi flag Suomi Sverige flag Sverige United Kingdom flag United Kingdom United States flag United States

Terms and Conditions


SURE PETCARE – eCOMMERCE – GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITE

Lees en bekijk de volgende gebruiksvoorwaarden zorgvuldig voordat u deze website gebruikt. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat, verlaat dan deze pagina en negeer de informatie hier weergegeven.

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door SureFlap Limited (“MSD Animal Health”), een bedrijf opgericht in Engeland en Wales (registratienummer 06399085) met geregistreerde zetel op Ground Floor Building 2030 Cambourne Business Park, Cambourne, Cambridge, Cambridgeshire, Engeland, CB23 6DW. MSD Animal Health is een divisie van Merck & Co., Inc., uit Rahway, NJ, VS, bekend als MSD buiten de VS en Canada.

1. Scope.

De gebruiksvoorwaarden uiteengezet is deze overeenkomst zijn alleen van toepassing op uw gebruik van deze website. MSD Animal Health en zijn gelieerde ondernemingen exploiteren andere websites die vallen onder hun eigen algemene voorwaarden zoals gespecificeerd op die sites. De website kan u aanbiedingen doen om bepaalde goederen van MSD Animal Health te kopen.

2. Access to and use of this site

2.1 De toegang tot deze website, het gebruik van deze website en de aankoop van producten via deze website is beperkt tot consumenten die zich in het rechtsgebied bevinden dat op de website wordt vermeld.

2.2 U bent verantwoordelijk voor het geheimhouden van de gebruikers-ID en het wachtwoord die u aanmaakt met betrekking tot uw relevante gebruikersaccount waartoe u toegang hebt via deze website. U bent ervoor verantwoordelijk dat de gegevens die u aan onze hebt verstrekt juist en volledig zijn en dat u ons op de hoogte stelt van eventuele wijzigingen in de door u verstrekte gegevens. U kunt uw gegevens bijwerken en wijzigen door contact met ons op te nemen.

2.3 U aanvaardt de verantwoordelijkheid voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw gebruikersnaam of wachtwoord. U dient alle nodige stappen te ondernemen om ervoor te zorgen dat het wachtwoord vertrouwelijk en veilig wordt bewaard. U dient ons onmiddellijk op de hoogte te stellen als u enige reden heeft om aan te nemen dat uw wachtwoord bij iemand anders bekend is geworden, of als het wachtwoord op ongeoorloofde wijze wordt of kan worden gebruikt.

3. Products available for purchase on this website

3.1 De afbeeldingen van de producten op onze website zijn alleen ter illustratie. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de kleuren nauwkeurig weer te geven, kunnen we niet garanderen dat de kleurenweergave op uw computer de kleur van de producten nauwkeurig weergeeft. De kleur van uw producten kan enigszins afwijken van die afbeeldingen.

3.2 De verpakking van de producten die u koopt, kan afwijken van de verpakking op de afbeeldingen op onze site.

3.3 We behouden ons het recht voor om de producten die op deze website worden vermeld van tijd tot tijd naar eigen goeddunken te wijzigen.

4. Use of this website.

4.1 Als u een deel van deze website afdrukt, kopieert of downloadt in strijd met deze gebruiksvoorwaarden, dan zullen uw rechten om deze website te gebruiken onmiddellijk beëindigen en moet u, naar onze keuze, alle kopieën van het materiaal dat u heeft gemaakt, retourneren of vernietigen.

4.2 Als u naar deze website linkt, moet u ervoor zorgen dat u dit doet op een manier die eerlijk en legaal is en in overeenstemming is met de toepasselijke regelgeving en richtlijnen en dat de reputatie van MSD Animal Health of zijn gelieerde ondernemingen niet wordt geschaad of misbruikt. U mag geen link plaatsen op een manier die enige vorm van associatie, goedkeuring of aanbeveling door MSD Animal Health of haar gelieerde ondernemingen suggereert waar deze niet bestaat. Elke link naar deze website moet op verzoek van MSD Animal Health onmiddellijk worden verwijderd.

5. Service Access.

5.1 MSD Animal Health behoudt zich het recht voor om de dienstverlening op deze website zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken of te wijzigen.

5.2 We zullen redelijke inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat de beschikbaarheid van deze website en alle functies op deze website ononderbroken zijn en dat verzendingen foutloos zijn. Vanwege de aard van Internet kan dit echter niet worden gegarandeerd. Ook kan uw toegang tot deze website af en toe worden opgeschort of beperkt omwille van reparaties, onderhoud of de introductie van nieuwe faciliteiten of diensten mogelijk te maken. We zullen proberen de frequentie en duur van een dergelijke opschorting of beperking tot een minimum te beperken. Als u op enig moment geen toegang kunt krijgen tot deze website, neem dan contact op met de klantenservice van MSD Animal Health.

6. Liability

6.1 Niets in deze gebruiksvoorwaarden zal de aansprakelijkheid van MSD Animal Health jegens u beperken of uitsluiten waar het onwettig zou zijn om dit te doen.

6.2 In het geval dat MSD Animal Health deze voorwaarden niet naleeft, is zij verantwoordelijk voor de schade die u lijdt. MSD Animal Health is echter niet verantwoordelijk voor (i) verlies van winst, inkomsten, contracten, verwachte besparingen, gegevens, goodwill of verspilde uitgaven, of (ii) indirecte – of gevolgschade die zowel voor u als voor ons niet te voorzien waren toen u deze website begon te gebruiken. Verlies is voorzienbaar als het duidelijk is dat het zal gebeuren als u en wij op het moment dat het contract werd afgesloten wisten dat het zou kunnen gebeuren.

6.3 We kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige vertraging of het niet nakomen van onze verplichtingen onder deze voorwaarden als de vertraging of het falen voortvloeit uit een oorzaak die buiten onze redelijke controle ligt. Met betrekking tot producten die via deze website aan u worden verkocht, heeft deze voorwaarde geen invloed op uw wettelijke recht om producten binnen een redelijke termijn te laten verzenden of om restitutie te ontvangen als bestelde producten niet binnen een redelijke termijn kunnen worden geleverd vanwege een oorzaak die buiten onze redelijke controle ligt.

6.4 Deze website en de informatie die erop staat, wordt aangeboden “zoals ze is” en zonder enige vorm van garantie. Het gebruik van deze website, met inbegrip van bestanden of andere gegevens die van deze website kunnen worden gedownload, is voor risico van de gebruiker en MSD Animal Health aanvaardt geen aansprakelijkheid voor computervirussen, schadelijke software, schadelijke gegevens of enig ander materiaal dat technologisch schadelijk kan zijn voor het infecteren van de gebruiker na het gebruik van deze website. De informatie op deze website met betrekking tot MSD Animal Health-producten is niet bedoeld om volledig te zijn en is niet bedoeld als advies waarop u kunt vertrouwen. U dient relevant professioneel of specialistisch advies in te winnen voordat u actie onderneemt of nalaat op basis van de inhoud van deze website.

6.5 Behoudens deze clausule 6, zal de volledige aansprakelijkheid van MSD Animal Health jegens u voorvloeiend uit of in verband met deze gebruiksvoorwaarden voor alle claims, hetzij contractueel, buiten contract (inclusief nalatigheid) of anderszins, in geen geval boven de £100 zijn.

7. Representation.

Als gebruiker van deze website bent u aansprakelijk voor de juistheid van de informatie die u aan MSD Animal Health verstrekt. Als u ons feedback geeft, zoals vragen, opmerkingen, suggesties en dergelijke met betrekking tot de inhoud van deze website, wordt dergelijke informatie als niet-vertrouwelijk beschouwd en heeft MSD Animal Health geen enkele verplichting met betrekking tot dergelijke informatie en is vrij om alle ideeën, concepten, know-how of technieken in dergelijke informatie te gebruiken voor welk doel dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, het ontwikkelen, vervaardigen en op de markt brengen van producten waarin dergelijke informatie is verwerkt.

8. Privacy.

MSD Animal Health neemt de bescherming van uw persoonlijke gegevens serieus. Bij gebruik van deze website kan u worden gevraagd om uw persoonlijke gegevens (zoals naam, contactgegevens en betalingsgegevens) te verstrekken die door ons kunnen worden gedeeld met een externe aanbieder van betalingsdiensten. Raadpleeg het Sure Petcare e-Commerce Website Privacy Beleid op deze website over hoe MSD Animal Health omgaat met uw persoonlijke gegevens.

9. User Generated Content.

Deze website kan informatie en materiaal bevatten die is geüpload door andere gebruikers van de website, inclusief ondersteuningsforums. Deze informatie en deze materialen zijn niet geverifieerd of goedgekeurd door MSD Animal Health. De standpunten van andere gebruikers op onze site vertegenwoordigen niet onze standpunten of waarden en MSD Animal Health behoudt zich het recht voor om door gebruikers gegenereerde inhoud te wijzigen of te verwijderen. Door informatie of materiaal naar de website te uploaden, geeft u MSD Animal Health toestemming om dergelijke informatie te gebruiken, kopiëren, opslaan verzenden en publiceren voor zakelijke doeleinden van MSD Animal Health, waaronder het beheren van de website, productverbeteringen en garantiedoeleinden. U stemt ermee in dat alle informatie of materialen die u uploadt naar de website: (a) voldoen aan de toepasselijke wetgeving; (b) geen inbreuk maken op de rechten van derden; (c) niet lasterlijk, misleidend, bedreigend of schadelijk zijn; (d) geen ongevraagd promotie- of marketingmateriaal bevatten; en (e) niet bewust een virus of schadelijke code introduceren of bevatten.

10. Links to Other Websites.

Deze website kan links bevatten naar andere MSD Animal Health websites en websites die mogelijk niet worden beheerd door MSD Animal Health. MSD Animal Health aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze laatste websites waarnaar wordt gelinkt. Deze websites zijn onderworpen aan hun eigen gebruiksvoorwaarden. 

11. Links to Third Party Services.

Deze website kan links bevatten naar diensten die worden aangeboden door derden, waaronder diensten van externe betalingsdienstaanbieders die door MSD Animal Health kunnen worden ingeschakeld om betalingen te verwerken voor bestelling die via haar website zijn geplaatst, en niet door MSD Animal Health of haar gelieerde ondernemingen. MSD Animal Health neemt de verantwoordelijkheid op zich voor de diensten (inclusief de kwaliteit en standaard van dergelijke diensten) die via deze website zijn gelinkt. Dergelijke diensten zijn onderworpen aan hun eigen gebruiksvoorwaarden.

12. Intellectual Property.

Op al het materiaal op deze website rust copyright van MSD Animal Health of het heeft toestemming gekregen om dergelijk materiaal te gebruiken, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. U mag één exemplaar afdrukken en uittreksels downloaden van alle pagina’s van deze website (inclusief uitdrukkelijk downloadbare materialen, zoals producthandleidingen) voor uw eigen persoonlijk gebruik, op voorwaarde dat u de papieren of digitale kopieën van enig websitemateriaal welke u downloadt niet bewerkt en dat u illustraties, foto’s, video, audio of grafisch materiaal niet los van de begeleidende tekst gebruikt. Reproductie van een deel of de gehele inhoud, in welke vorm dan ook, is verboden anders dan in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden.

13. Governing law.

Deze gebruiksvoorwaarden en elk geschil of claim die hieruit voortvloeit of ermee verband houdt, of het onderwerpen of de vorming ervan (inclusief niet-contractuele geschillen of claims) (“Geschil”), worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de recht van Engeland en Wales.

14. Jurisdiction.

De rechtbanken van Engeland en Wales hebben jurisdictie met betrekking tot elk Geschil, op voorwaarde dat het u niet verboden is om gerechtelijke procedures aan te spannen met betrekking tot deze algemene voorwaarden voor de rechtbanken van uw eigen rechtsgebied op grond van dwingend consumentenrecht.

15. Consequences.

MSD Animal Health behoudt zich het recht voor om gebruik van deze website om welke reden dan ook op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving op te schorten of te beëindigen. U stemt ermee in MSD Animal Health te vrijwaren van alle verliezen, schade of kosten in verband met uw schending van deze algemene voorwaarden. Als er een geschil ontstaat met betrekking tot deze overeenkomst of uw gebruik van deze website, dan zal dit worden opgelost door onderhandelingen te goeder trouw tussen de partijen. Als dergelijke inspanningen niet succesvol blijken te zijn, zullen alle dergelijke controverses, claims of geschillen worden voorgelegd aan de toepasselijke jurisdictie van de rechtbanken in clausule 14 hierboven.

16. Changes to these terms.

MSD Animal Health kan deze voorwaarden periodiek bijwerken. MSD Animal Health behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken delen van deze voorwaarden te wijzigen, toe te voegen of te verwijderen. Als we besluiten deze voorwaarden te wijzigen, zullen we de gewijzigde gebruiksvoorwaarden op deze site plaatsen of, in sommige gevallen (zoals wanneer uitgebreidere wijzigingen in deze algemene voorwaarden worden aangebracht), per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen. Deze voorwaarden zijn voor het laatste bijgewerkt op de datum die onderaan deze pagina staat vermeld.

17. Assignment.

U mag niet, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van MSD Animal Health, uw rechten of verplichtingen onder deze gebruiksvoorwaarden of het voordeel daarvan aan een andere persoon toewijzen of overdragen of beweren deze toe te wijzen of over te dragen.

18. Third Party Rights.

Anders dan een gelieerde onderneming van MSD Animal Health, is een persoon die geen partij is bij deze gebruiksvoorwaarden, vaak niet in staat om de voorwaarden ervan af te dwingen.

19. Entire Agreement.

Deze gebruiksvoorwaarden en de verkoopvoorwaarden van MSD Animal Health (indien van toepassing) vormen de volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp ervan. U bevestigt dat u, door akkoord te gaan met het aangaan van deze gebruiksvoorwaarden, niet hebt vertrouwd op enige verklaring, garantie, onderpandovereenkomst of andere verzekering (“Verzekering”) behalve die uiteengezet in deze gebruiksvoorwaarden en voor zover enige andere Verzekering u anders is aangeboden, doet u afstand van alle rechten en rechtsmiddelen met betrekking daartoe.

20. Product Support.

Als u hulp nodig heeft met betrekking tot de functionaliteit van onze producten, raadpleeg dan de ondersteuningspagina op de website of neem op een andere manier contact met ons op via de informatie op de website.

Laatst bijgewerkt op 23 mei 2022

Terug naar boven